Inter house TG posiada w ofercie prowadzenie kierownictwa budowy. 

Kierownik budowy składając oświadczenie o przyjęciu obowiązku prowadzenie kierownictwa nad budową jest zobowiązany do wykonywania oględzin budowy - po stwierdzeniu prawidłowości wykonanego etapu wykonuje odbiór dokonując wpis w dzienniku budowy.

 

ZASADY PROWADZENIA KIEROWNICTWA BUDOWY

ZLECONEGO FIRMIE INTER HOUSE TG 42-600 Tarnowskie Góry ul. Powstańców Śląskich 31.

telefon kontaktowy 721 398 669 

Przyjmując zlecenie prowadzenia kierownictwa budowy firma InterHouseTG zobowiązana jest ustanowić i zgłosić kierownika budowy do danego PINB. 

Przyjmując zlecenie prowadzenia kierownictwa budowy kierownik przyjmuje na siebie obowiązki:

- dołączenia do "zawiadomienia o rozpoczęciu budowy" "oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy" wraz z kopią uprawnień budowanych oraz aktualnym oświadczeniem o przynależności do ŚIIB,

- przekazanie tablicy budowy Inwestorowi,

- wykonywania odbioru danego etapu budowy,

- prowadzenie dziennika budowy dokonując wpisów o realizacji budowy,

- pomoc w realizacji - wyjaśnieniu wątpliwości wykonawczych względem projektu,

- wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia potencjalnego zagrożenia. 

Inwestor zobowiązany jest:

- umieścić \ zawiesić tablicę budowy w widocznym miejscu otrzymaną przez kierownika budowy,

- zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych,

- zlecić wytyczenie geodezyjne uprawnionemu geodecie,

- poinformować kierownika budowy telefonicznie o wykonywanym etapie budowy oraz co najmniej 3 dni przed wykonywaniem zabetonowań lub zasypek,

- inwestor ma możliwość przekazania kontaktu telefonicznego wykonawcy, aby to on informował kierownika budowy o etapach realizacji oraz w celu konsultacji projektu z wykonaniem.

 

Jeżeli budowa została zrealizowana zgodnie z projektem budowlanym, kierownik budowy jest zobowiązany wypełnić oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy. 

Jeżeli podczas budowy zostały wprowadzone "zmiany nieistotne", kierownik budowy zobowiązany jest zaznaczyć je na kopiach rysunków, co musi potwierdzić projektant. Taka usługa jest usługą dodatkową za którą pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 500zł. 

Stosując powyżej nazewnictwo "kierownik budowy", rozumie się ustanowionego kierownika we własnej osobie, bądź osobę upoważnioną przez niego do wykonywania oględzin budowy. Jednakże wpisy w dzienniku budowy są wykonywane jedynie bezpośrednio poprzez kierownika budowy.


Informacje uzupełniające:

Kilka faktów dotyczących prowadzenie kierownictwa budowy: 

Kierownik budowy zarządza pracami budowlanymi, a bez jego obecności żaden Inwestor nie może rozpocząć bądź prowadzić budowy czy też rozbudowy swojego domu.

Kierownik jest odpowiedzialny za spełnienie wszelkich norm prawnych i przepisów, aby budowa była zgodna z otrzymanym pozwoleniem, zatwierdzonym wcześniej projektem oraz prawem budowlanym.

Kierownik budowy jest konieczny przy każdej inwestycji

To on staje się osobą odpowiedzialną za cały przebieg prac budowlanych, aby były wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną, aktualnie obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem bezpieczeństwa.

Kierownik ponosi również odpowiedzialność zawodową i dyscyplinarną za ewentualne nieprawidłowości i błędy popełnione na placu budowy oraz inne uchybienia względem obowiązków zawodowych.

Wszystkie kwestie związane z daną inwestycją powinien odnotowywać w, mającym status dokumentu urzędowego, dzienniku budowy, który wcześniej zostaje opieczętowany w urzędzie wydającym pozwolenie na budowę.

Warto zaznaczyć, że adnotacje w dzienniku budowy mogą też umieszczać inne osoby związane z inwestycją architekt bądź projektant, geodeta, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz pracownicy organów nadzoru budowlanego w ramach czynności kontrolnych.

Natomiast niedopuszczalne będzie dokonywanie wpisów przez kogoś spoza kręgu osób uprawnionych.

Warto jednocześnie podkreślić, że chociaż niektórzy zamiennie stosują dwa pojęcia, a więc kierownik budowy i kierownik robót, to jednak w prawie budowlanym następuje wyraźne rozróżnienie tych funkcji.

Kierownik budowy odpowiada za całość procesu inwestycyjnego, natomiast kierownik robót jedynie za konkretny rodzaj prac w danej inwestycji np. roboty elektryczne bądź kanalizacyjne.